Doradztwo restrukturyzacyjne – wsparcie dla firm w kryzysie

Nie każde przedsiębiorstwo radzi sobie w swojej branży. Częstokroć w wyniku niekorzystnych umów, niewłaściwego zarządzania czy po prostu nieprzewidzianych okoliczności, dług firmy zaczyna rosnąć tak gwałtownie, iż pojawia się widmo niewypłacalności w stosunku do wierzycieli czy wręcz o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich przypadkach należy szukać pomocy u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – trzeba zdobyć licencję

W styczniu 2016 r. weszło w życie Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z przepisami tej ustawy obowiązująca uprzednio licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja nadawana jest przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają wymagania określone w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, wykształcenie wyższe magisterskie, obywatelstwo polskie oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin odbywa się co najmniej dwa razy w roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także udzielają odpowiedzi na 100 pytań z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania oraz finansów, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradca restrukturyzacyjny – wsparcie dla dłużnika oraz wierzyciela

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała doradcom szersze uprawnienia niż te, które posiadali wcześniej syndycy. Syndyk podejmował działania jedynie na zlecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może pomagać przedsiębiorcy na wiele tygodni przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez przeprowadzenie przeglądu kondycji, w jakiej jest przedsiębiorstwo i określenie najkorzystniejszego dla danego przypadku kierunku restrukturyzacji czy opracowanie kompletnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może też być przedstawicielem dłużnika w negocjacjach z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspomagać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Kluczowe jest, żeby doradca restrukturyzacyjny umiał w klarowny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego sytuację, ponieważ restrukturyzacja to w szeregu przypadków nieprzyjemna i wieloaspektowa procedura. Preferowaną cechą doradcy jest też dobra orientacja w sektorze gospodarki, w której działa upadające przedsiębiorstwo, bo upraszcza to opracowanie planu restrukturyzacji oraz odnalezienie i zaproponowanie dłużnikowi potencjalnych źródeł finansowania.