Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

Chcesz użyć bezpłatny generator not księgowych? Sprawdź flobo.io.

Osoby prowadzące własną firmę wcześniej czy później zawsze stykają się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych kontaktów partnerskich. Przecież opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią zwyczajnego niedopatrzenia czy chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Wypróbuj generator not księgowych

Kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która wyposażona jest też w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]