20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

GOSPODARKA ODPADAMI: PODSTAWOWE WYMAGANIA, DECYZJE, EWIDENCJA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW

Kod szkolenia: 6P559
Miejsce: Warszawa
Data: 09 października 2019

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami, wynikające m.in. z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o odpadach, a także najnowsze regulacje prawne wprowadzone przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (w tym dotyczące doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania rejestru BDO, sprawozdawczości i ewidencji odpadowej), oraz ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych i pracowników administracji, którzy zajmują się gospodarką odpadami, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący:

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami.


Program szkolenia:


1. Omówienie zmian w zakresie gospodarowania odpadami wprowadzonych przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy NR 3495), obejmujące m.in. takie zmiany jak:
- doprecyzowanie pojęcia odpadów niepalnych oraz palnych,
- ograniczenia zakresu procedury uznawania pozostałości z procesów produkcyjnych za produkt uboczny w zakresie mechanicznie przetworzonego naturalnego surowca drzewnego, niezawierającego jakichkolwiek innych substancji,
- wprowadzenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów,
- likwidacja zasady regionalizacji w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych,
- wprowadzenie nowego rodzaju instalacji: instalacji komunalnej,
- doprecyzowanie przepisów dotyczących zatrzymania odpadów wraz z odpadami z powodu naruszenia przepisów o transporcie odpadów,
- ograniczenie skróconego okresu magazynowania odpadów do jednego roku tylko do magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych,
- doprecyzowanie przepisów dotyczących wizyjnego systemu monitoringu odpadów, m.in. w zakresie wprowadzenia obowiązku zapewnia WIOŚ dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów w czasie rzeczywistym, przez system teleinformatyczny w przypadku niektórych rodzajów odpadów, a także ograniczenie wizyjnego systemu monitorowania w stosunku do niektórych odpadów,
- określenie nowych zasad usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, a w szczególności w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi,
- określenia nowych zasad odpowiedzialności za odpady, a w szczególności za odpady niebezpieczne - od wytworzenia do przetworzenia,
- doprecyzowanie przepisów dotyczących podstaw odmowy wydania decyzji z powodu wcześniejszego naruszania prawa,
- doprecyzowanie przepisów dotyczących ustanowienia zabezpieczenia roszczeń na podstawie ustawy o odpadach, w tym m.in. objęcie tym obowiązkiem również wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,
- wprowadzenie nowych administracyjnych kar pieniężnych, m.in. za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów,
- zmiana terminu dostosowania decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

2. Szczegółowe omówienie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592), wprowadzającej zmiany m.in. w zakresie:
- ograniczenia ilości odpadów możliwych do magazynowania oraz wprowadzenia obowiązku monitoringu wizyjnego miejsc ich magazynowania,
- przyznania dodatkowych możliwości WIOŚ w zakresie wstrzymania działalności posiadacza odpadów oraz uprzedniej kontroli miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem decyzji w zakresie gospodarki odpadami,
- wprowadzania obowiązku opiniowania wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
- wprowadzenia szeregu przepisów antypożarowych oraz szerokiego udziału w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami Państwowej Straży Pożarnej,
- wprowadzenia, w przypadku niektórych odpadów, obowiązku wykazania się szczególnym tytułem prawnym do miejsca gospodarowania odpadami,
- dodania nowych wymagań do decyzji z zakresu gospodarki odpadami w zakresie określenia ilości magazynowanych odpadów w danym momencie oraz rocznie,
- wprowadzenia generalnego obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami poprzez określenie proponowanej formy i wysokości tego zabezpieczenia,
- wprowadzenia zakazu wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami podmiotom, które naruszają przepisy dotyczące gospodarowania odpadami,
- zaostrzenia administracyjnych kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami.

3. Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2422), również z uwzględnieniem zmian, które zostaną wprowadzone przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403), w zakresie:
- zmiany zasad prowadzenia ewidencji odpadów, m.in. likwidacja zbiorczej karty przekazania odpadów, wprowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych oraz konieczności podawania dodatkowych danych do ewidencji odpadów,
- określenie zasad sprawozdawczości odpadowej za rok 2019 r. i lata następne,
- omówienie zasad działania Bazy Danych o Odpadach, wraz z Rejestrem wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami,
- nowe funkcje Bazy Danych o Odpadach w zakresie kontroli obiegu odpadów.

4. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami; nowe zasady uznawania pozostałości z procesu produkcyjnego za produkt uboczny w związku z likwidacją milczącej zgody

5. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem

6. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
- podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
- zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady.

7. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
- podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
- organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
- wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
- wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
- cofnięcie i ograniczenia decyzji,
- uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
- zabezpieczenie roszczeń.

8. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady

9. Transport odpadów po zmianach; nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

10. Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby

11. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów

12. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej w 2019 i 2020 r.

13. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 9 października 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje