20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

ODWOŁANE, TERMIN DO USTALENIA
BADANIA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI W ŚWIETLE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA; ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

Kod szkolenia:
Miejsce: Warszawa
Data: 01 kwietnia 2020

Szkolenie adresujemy do podmiotów prowadzących działalność stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody w środowisku, w tym wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz władających terenami, na których w przeszłości prowadzono działalność mogąca być przyczyną historycznego zanieczyszczenia gleby i ziemi, do przedstawicieli administracji, a także Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Ochrony Środowiska, do wszystkich zainteresowanych.

Prowadzący:

Specjalista w zakresie badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie występowania zanieczyszczeń w środowisku. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów, dokumentacji, projektów rekultywacji, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz prac badawczych dotyczących stanu jakości gruntów i wód podziemnych. Doktor nauk o ziemi w zakresie geochemii.


Program szkolenia:


1. Rozpoznanie stanu środowiska

2. Obowiązujące przepisy prawne obejmujące zagadnienia ochrony i remediacji powierzchni ziemi:
- Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie:
      - zasady odpowiedzialności, organy właściwe do spraw szkód w środowisku oraz kryteria wystąpienia szkody w środowisku,
      - działania zapobiegawcze i zakres działań naprawczych w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi.
- ustawa - Prawo ochrony środowiska:
      - zakres, zasady odpowiedzialności, obowiązki władającego powierzchnią ziemi, podmiotu korzystającego ze środowiska oraz organów administracji w zakresie ochrony i remediacji gleb w odniesieniu do historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
      - definicje w odniesieniu do powierzchni ziemi,
      - kryteria oceny zanieczyszczenia gleby i ziemi.
- ustawa Prawo wodne.

3. Działalności mogące powodować zanieczyszczenia

4. Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, dobre praktyki dotyczące identyfikacji zanieczyszczeń historycznych

5. Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

6. Substancje powodujące ryzyko zanieczyszczeń środowiska

7. Etapy rozpoznania stanu środowiska:
- etap wstępny: identyfikacja i ocena potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, analiza historyczna terenu badań
- określenie planowanego terenu badań
- badania wstępne,
- badania szczegółowe,
- dokumentacja występujących zanieczyszczeń – plan remediacji obejmujący zakres prac, proponowane rozwiązania techniczne wraz z szacunkiem kosztów.

8. Strategia opróbowania:
- lokalizacja punków poboru,
- liczba pobranych próbek.

9. Metody poboru próbek gruntów i wód podziemnych:
- grupy zanieczyszczeń – zakres analiz laboratoryjnych,
- postępowanie z próbkami.

10. Metodyki referencyjne analiz gruntów i wód podziemnych

11. Ocena wyników analiz

12. Zasady wyznaczania dopuszczalnych zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko

13. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia remediacji w oparciu o ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska

14. Monitoring jakości gruntów i wód podziemnych:
- uwarunkowanie środowiskowe i prawne,
- aspekty praktyczne.

15. Procesy decydujące o migracji zanieczyszczeń

16. Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

17. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 1 kwietnia 2020 r., CK Golden Floor (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje