20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W KONTEKŚCIE OSTATNICH ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Kod szkolenia: 3W4420
Miejsce: Jurata
Data: 08 - 11 września 2020

Na szkolenie zapraszamy inwestorów, deweloperów, przedstawicieli firm budowlanych, specjalistów ds. ochrony środowiska, projektantów i konsultantów, wykonujących dokumentację środowiskową i finansową dla przedsięwzięć, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się oceną oddziaływania na środowisko i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, urzędów weryfikujących dokumentację OOŚ we wnioskach o dofinansowanie, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący:

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, posiadający wieloletnie bogate doświadczenie pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz Agencji Rozwoju Pomorza S.A., gdzie do jego głównych obowiązków należała organizacja systemu kontroli i weryfikacji dokumentacji z zakresu OOŚ, analiza zagadnień związanych z procesem budowlanym oraz ocena wniosków o dofinansowanie, a także udział w kontraktacji oraz wdrażaniu umów o dofinansowanie. Był wieloletnim ekspertem przy Ministerstwie Środowiska oraz przy Urzędzie Marszałkowskim w zakresie OOŚ, kierował pracami zespołu ds. ochrony środowiska w Nowej Energii SA. – firmie zajmującej się projektowaniem i budową farm wiatrowych. Kierownik zespołu ochrony środowiska i konsultingu w firmie RTB Developer.  Autor i współautor dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, energetyki odnawialnej, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Certyfikowany mediator gospodarczy z specjalnością mediacji ekologicznych. Doświadczony trener w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, odnawialnych źródeł energii i prawa budowlanego.


Program szkolenia:


1. Podstawy systemu OOŚ w Polsce : geneza powstania, oparcie w przepisach krajowych i wspólnotowych, podstawowe pojęcia i zagadnienia

2. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ):
- określenie konieczności wszczęcia postępowania w sprawie OOŚ – klasyfikacja przedsięwzięcia do jednej z grup wymienionych w rozporządzeniu OOŚ, sytuacje w których sama rozbudowa przebudowa lub montaż istniejącego bądź realizowanego przedsięwzięcia może być klasyfikowana,
- katalog decyzji, przed którymi należy wszcząć postępowanie w sprawie OOŚ,
- ogólne zasady procedury OOŚ jako przykładu postępowania administracyjnego,
- udział stron w postępowaniu, zawiadomienia, obwieszczenia, udział organizacji społecznych.

3. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- raport o oddziaływaniu na środowisko,
- udział stron postępowania a udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych i społecznych. Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa jako niestandardowe narzędzie zapewnienia udziału społecznego.

4. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP).

5. Postanowienie selekcyjne oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
- postanowienie o konieczności wykonania OOŚ,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (z raportem) – warunki nałożone w decyzji dotyczące całego okresu życia inwestycji, analiza porealizacyjna, obszary ograniczonego użytkowania,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez wykonania OOŚ (bez raportu).

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wniosek o decyzję następczą na przykładzie pozwoleń na budowę – zagadnienia problemowe:
- jakie konsekwencje wynikają z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla organów prowadzących postępowanie następcze np. w sprawie pozwolenia na budowę itp.,
- w jakich sytuacjach przedsięwzięcia dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie na budowę różni się od tego dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie OOŚ.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a proces budowy i późniejszej eksploatacji:
- zobowiązanie ustawowe do przestrzegania zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie budowy i eksploatacji,
- kary za nie przestrzeganie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko:
- przesłanki przeprowadzenia ponownej oceny,
- przebieg postępowania (schematy),
- powstające w toku postępowania  dokumenty,
- udział społeczeństwa,
- udział organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (wyjątek !!!).

9. Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000:
- system Natura 2000 - obszary siedliskowe, obszary ptasie, forma i sposób ochrony,
- ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć klasyfikowanych do OOŚ,
- ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć nie klasyfikowanych do OOŚ.

10. Zmiany w procedurach OOŚ na przestrzeni ostatnich lat (łącznie z ostatnimi zmianami ustawy OOŚ wprowadzone zmianą ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r. ), w szczególności:
- zmiany w wymaganych załącznikach do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- zmienione kompetencje organów,
- zmieniony sposób informowania stron postępowania,
- zmiany zakresu KIP i raportów OOŚ,
- wymagania dla osób sporządzających raporty i prognozy,
- nowe rozporządzenia OOŚ z 10 września 2019 r.  

11. Jak należy koordynować pracę wykonawców dokumentacji „środowiskowej”:
- uwagi ogólne,
- określenie zakresu opracowania i umieszczenie go w umowie,
- czy zezwolić na działanie wykonawcy na podstawie pełnego pełnomocnictwa,
- bieżąca współpraca podczas tworzenia dokumentów, okresowa sprawozdawczość,
- punkty kontrolne gotowej dokumentacji.

12. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 9 września o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 11 września o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje