20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

GOSPODARKA ODPADAMI: NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE

Kod szkolenia: 2P4120
Miejsce: Zakopane
Data: 05 - 08 października 2020

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione wprowadzone w ostatnim czasie najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na szkoleniu omówione zostaną także zagadnienia związane z wdrożeniem do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego, czyli zmian dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie odpadów, w tym dotyczące zharmonizowania w UE zasad odpowiedzialności producentów za odpady powstałe z wprowadzonych przez nich do obrotu produktów i opakowań. Zostaną także przedstawione propozycje nowych regulacji w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, dostosowujących te przepisy do pakietu odpadowego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych i pracowników administracji, którzy zajmują się gospodarką odpadami, wytwórców odpadów i gospodarujących odpadami, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę postępu prac nad nowymi aktami prawnymi.

 

Prowadzący:

Eksperci w zakresie gospodarki odpadami


Program szkolenia:

Gospodarka odpadami w 2020 roku w dobie COVID-19: podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja

1. Omówienie najnowszych zmian w zakresie gospodarki odpadami, obejmujących m.in.:
- wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących gospodarowania odpadami w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
- dopuszczenie w okresie do 31 grudnia 2020 r. sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, poza Bazą Danych o Odpadach (BDO) prowadzoną w wersji elektronicznej, a także wprowadzenie rozwiązań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej w przypadku awarii BDO,
- przewidziane zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które dotyczą:
      - terminów sprawozdawczości w zakresie odpadów, w tym terminu do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za rok 2019 z 30 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r.,
      - braku obowiązku uzupełniania ewidencji odpadów prowadzonej w BDO o dane z ewidencji prowadzonej w wersji papierowej,
      - możliwości prowadzenia działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru BDO do 31 grudnia 2020 r. na podstawie samego wniosku o wpis do rejestru BDO,
      - przedłużenia terminów ważności decyzji w zakresie gospodarki odpadami, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, do czasu rozpoznania spraw wniosków o zmianę tych decyzji,
- zmiany zasad magazynowania odpadów: skrócenie okresu magazynowania odpadów, ograniczenie ilości odpadów możliwych do magazynowania oraz wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, a w przypadku niektórych odpadów wprowadzenie obowiązku zapewnia WIOŚ dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny,
- ograniczenie zakresu procedury uznawania pozostałości z procesów produkcyjnych za produkt uboczny w zakresie mechanicznie przetworzonego naturalnego surowca drzewnego, niezawierającego jakichkolwiek innych substancji,
- określenie nowych zasad usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, a w szczególności w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi,
- określenie nowych zasad odpowiedzialności za odpady, a w szczególności za odpady niebezpieczne – od wytworzenia do przetworzenia,
- dodanie nowych wymagań w zakresie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami dotyczących: opiniowania wniosku o wydanie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz poszerzenia zakresu uprzedniej kontroli miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem decyzji o kontrolę Straży Pożarnej oraz zakresu kontroli, określenia ilości magazynowanych odpadów w danym momencie oraz rocznie w decyzji, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami, dołączenia do wniosku o wydanie decyzji zaświadczeń oraz oświadczeń o niekaralności oraz braku naruszeń ustawy,
- wprowadzenie, w przypadku niektórych odpadów, obowiązku wykazania się szczególnym tytułem prawnym do miejsca gospodarowania odpadami,
- wprowadzenie szeregu przepisów antypożarowych oraz szerokiego udziału w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami Państwowej Straży Pożarnej,
- nowe podstawy do odmowy wydania decyzji z powodu wcześniejszego naruszania prawa oraz braku odpowiednich instalacji oraz obiektów budowlanych wskazanych we wniosku,
- wprowadzenie nowych rodzajów administracyjnych kar pieniężnych, m.in. za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów, oraz zaostrzenie już istniejących administracyjnych kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami.

2. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami

3. Przetwarzanie odpadów - procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbieranie odpadów, zasady magazynowania odpadów, w tym wizyjny system monitoringu odpadów

4. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów

5. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem

6. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
- podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
- zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
- umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.

7. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
- podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
- organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
- wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
- wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
- cofnięcie i ograniczenia decyzji,
- uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- zabezpieczenie roszczeń.

8. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady

9. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów

10. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej za rok 2019 i koleje lata, w tym z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531)

11. Konsultacje, dyskusjaRejestr o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami


1. Wpis podmiotów na wniosek:
- podmioty podlegające wpisowi na wniosek,
- zakres danych objętych rejestrem,
- wniosek o wpis do rejestru,
- rodzaje załączników do wniosku o wpis do rejestru.

2. Wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku wpisu do rejestru

3. Odmowa wpisu do rejestru

4. Opłata rejestrowa i roczna – wysokość i zasady ich uiszczania

5. Terminy

6. Nadawanie numeru rejestrowego i obowiązek posługiwania się tym numerem

7. Aktualizacja danych w rejestrze

8. Wykreślenie z rejestruPraktyczna realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz planowane zmiany prawa w tym zakresie

1. Zmiany prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
- zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów,
- zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – nowe wymagania dla przedsiębiorców.

2. Projekt ustawy wdrażający zmienione przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań, w tym proponowany sposób wdrożenia do polskiego prawa ROP, w tym:
- nowe opłaty od wprowadzonych opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
- nowe zasady rozliczania wprowadzonych opakowań,
- kaucje na opakowania.

3. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

4. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki

5. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
- zakres toreb objętych redukcją, w tym nowe rozszerzenie zakresu toreb objętych opłatą od września 2019 r.,
- obowiązkowa opłata recyklingowa,
- wyłączenia,
- przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego, w tym nowe zasady przekazywania pobranej opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

6. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

7. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

8. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania oraz przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych

9. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

10. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań

11. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
      - samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
      - organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- wyliczanie wymaganych poziomów.

12. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

13. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

14. Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
- zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
- zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
- samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
- porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
- wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

15. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych

16. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

17. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu

18. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia, zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

19. Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
- możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

20. Jednostkowe stawki opłat produktowych

21. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejneUstawa o bateriach i akumulatorach, w tym m.in.:

1. Najważniejsze definicje:
- bateria i akumulator,
- podział baterii i akumulatorów na kategorie,
- wprowadzenie do obrotu,
- wprowadzający baterie i akumulatory,
- pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

4. Obowiązki w zakresie edukacji

5. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

6. Sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejneUstawa z września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – stan prawny z wyszczególnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2018 roku

1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- producent,
- wprowadzenie do obrotu,
- udostępnianie na rynku.

2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2018 roku

3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel

4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

5. Poziomy zbierania – propozycja obliczania poziomów od 2021 r.

6. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

7. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

8. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

9. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

10. Sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejne


Konsultacje, dyskusja

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 6 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 8 października o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje