20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH I PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Kod szkolenia: 1P4020
Miejsce: Zakopane
Data: 05 - 09 października 2020

Liczne zmiany w prawie ochrony środowiska dotyczącą praktycznie wszystkich komponentów środowiska. Dostosowanie się do nowych przepisów jest dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw i organów administracji. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego znani i doświadczeni eksperci w zwięzłej formie przedstawią Państwu wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, ich poprawną interpretację, wyjaśnią Państwu sporne kwestie oraz omówią stosowanie przepisów w praktyce, a także odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania.

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę postępu prac nad nowymi aktami prawnymi.

Prowadzący:

1. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami
2. Ekspert w zakresie ochrony powietrza
3. Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
4. Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko


Program szkolenia:


Gospodarka odpadami w 2020 roku w dobie COVID-19: podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja


1. Omówienie najnowszych zmian w zakresie gospodarki odpadami, obejmujących m.in.:
- wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących gospodarowania odpadami w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
- dopuszczenie w okresie do 31 grudnia 2020 r. sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, poza Bazą Danych o Odpadach (BDO) prowadzoną w wersji elektronicznej, a także wprowadzenie rozwiązań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej w przypadku awarii BDO,
- przewidziane zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które dotyczą:
      - terminów sprawozdawczości w zakresie odpadów, w tym terminu do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za rok 2019 z 30 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r.,
      - braku obowiązku uzupełniania ewidencji odpadów prowadzonej w BDO o dane z ewidencji prowadzonej w wersji papierowej,
      - możliwości prowadzenia działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru BDO do 31 grudnia 2020 r. na podstawie samego wniosku o wpis do rejestru BDO,
      - przedłużenia terminów ważności decyzji w zakresie gospodarki odpadami, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, do czasu rozpoznania spraw wniosków o zmianę tych decyzji,
- zmiany zasad magazynowania odpadów: skrócenie okresu magazynowania odpadów, ograniczenie ilości odpadów możliwych do magazynowania oraz wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, a w przypadku niektórych odpadów wprowadzenie obowiązku zapewnia WIOŚ dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny,
- ograniczenie zakresu procedury uznawania pozostałości z procesów produkcyjnych za produkt uboczny w zakresie mechanicznie przetworzonego naturalnego surowca drzewnego, niezawierającego jakichkolwiek innych substancji,
- określenie nowych zasad usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, a w szczególności w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi,
- określenie nowych zasad odpowiedzialności za odpady, a w szczególności za odpady niebezpieczne – od wytworzenia do przetworzenia,
- dodanie nowych wymagań w zakresie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami dotyczących: opiniowania wniosku o wydanie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz poszerzenia zakresu uprzedniej kontroli miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem decyzji o kontrolę Straży Pożarnej oraz zakresu kontroli, określenia ilości magazynowanych odpadów w danym momencie oraz rocznie w decyzji, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami, dołączenia do wniosku o wydanie decyzji zaświadczeń oraz oświadczeń o niekaralności oraz braku naruszeń ustawy,
- wprowadzenie, w przypadku niektórych odpadów, obowiązku wykazania się szczególnym tytułem prawnym do miejsca gospodarowania odpadami,
- wprowadzenie szeregu przepisów antypożarowych oraz szerokiego udziału w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami Państwowej Straży Pożarnej,
- nowe podstawy do odmowy wydania decyzji z powodu wcześniejszego naruszania prawa oraz braku odpowiednich instalacji oraz obiektów budowlanych wskazanych we wniosku,
- wprowadzenie nowych rodzajów administracyjnych kar pieniężnych, m.in. za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów, oraz zaostrzenie już istniejących administracyjnych kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami.

2. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami

3. Przetwarzanie odpadów - procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbieranie odpadów, zasady magazynowania odpadów, w tym wizyjny system monitoringu odpadów

4. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów

5. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem

6. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
- podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
- zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
- umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.

7. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
- podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
- organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
- wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
- wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
- cofnięcie i ograniczenia decyzji,
- uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- zabezpieczenie roszczeń.

8. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady

9. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów

10. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej za rok 2019 i koleje lata, w tym z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531)

11. Konsultacje, dyskusjaOchrona powietrza w świetle ustawy - Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa unijnego

1. Przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska regulujące sprawy  ochrony powietrza:
- wymagania dotyczące pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza i zgłoszeń instalacji oraz kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza, w tym: standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu,
- zmiana ustawy dokonana w 2014 r. w związku z przeniesieniem do prawa polskiego  postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie dotyczącym dużych źródeł spalania paliw:
      - podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,
      - zasady łączenia,
      - mechanizmy derogacyjne wprowadzone dla dostosowania dużych źródeł spalania paliw do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED,
- zmiana ustawy dokonana w 2017 r. w związku z przeniesieniem do prawa polskiego  postanowień dyrektywy 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym dodatkowe wymagania dotyczące średnich źródeł spalania paliw:
      - podział średnich źródeł spalania paliw na nowe i istniejące,
      - zasady łączenia,
      - rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie pozwoleń na emisję oraz zakresu zgłoszeń dla średnich źródeł spalania paliw,
      - decyzje eksploatacyjne dla średnich źródeł wymagających zgłoszenia,
      - przepisy derogacyjne,
      - rejestr średnich źródeł spalania paliw,
      - obowiązek przekazywania przez organy ochrony środowiska odpowiednich informacji i danych do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i  terminy.

2. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, dotycząca średnich źródeł spalania paliw

3. Wymagania w zakresie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 r., dotyczących średnich źródeł spalania paliw (rozporządzenia z dnia 1 marca, 22 maja i 17 października), w tym:
- kwalifikacja średnich źródeł spalania paliw do grupy źródeł nowych albo istniejących,
- zaostrzenie wymagań emisyjnych – terminy,
- definicja źródeł szczytowych i szczególne uwarunkowania emisyjne i pomiarowe dla takich źródeł,
- zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w tym objęcie obowiązkiem pomiarowym średnich źródeł wymagających zgłoszenia.

4. Zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska dokonana w 2019 r., obejmująca m.in. doprecyzowanie zakresu przedmiotowego przepisów dotyczących średnich źródeł spalania paliw, dodanych do ustawy w 2017 r.

5. Teksty jednolite rozporządzeń zmienionych w 2017 r. i 2018 r.

6. Konsultacje, dyskusjaGospodarowanie wodami w kontekście nowego Prawa wodnego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r.

1. Nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje

2. Omówienie nowelizacji ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

3. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego

4. Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych

5. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy

6. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne – nowy podział wg ustawy z 11 września 2019 r.). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych

7. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
- pozwolenia wodnoprawne,
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające.

8. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

9. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
- operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu, zmiany wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r.,
- streszczenie nietechniczne,
- załączniki tekstowe i graficzne - zmiany wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r.

10. Zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego

11. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

12. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:
- rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
- organy właściwe w sprawach zgłoszenia.13. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach

14. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne

15. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady

16. Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego

17. Przepisy przejściowe w kontekście nowej ustawy Prawo wodne - zmiany wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r.

18. Ustalanie warunków poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska
w pozwoleniach zintegrowanych

19. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne - pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska, wody opadowe i roztopowe /opłata stała i zmienna/. Składanie oświadczeń jako nowy obowiązek przedsiębiorców wprowadzony nowelą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne

20. Orzecznictwo sądowe w Polsce w kontekście stosowania przepisów nowego Prawa wodnego

21. Analiza przypadku

22. Konsultacje, dyskusjaOceny oddziaływania na środowisko; decyzje środowiskowe i najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji przepisów, w szczególności ustawy OOŚ

1. Definicje istotne dla procedur związanych z ochroną środowiska w procedurze inwestycyjnej

2. Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian

3. Oceny strategiczne – jakich dokumentów dotyczą:
- odstąpienie o przeprowadzenia procedury oceny,
- dokumenty towarzyszące,
- omówienie skutków zmian wprowadzonych w szczególności nowelizacją ustawy z 19 lipca 2019 r.

4. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
- kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy, przebudowy i montażu dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
      - dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
      - przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
      - zmiany w przedsięwzięciu nieobejmujące przebudowy, rozbudowy, montażu.

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
- elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
- elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- środki minimalizujące oddziaływania a kompensacja przyrodnicza,
- odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy OOŚ z 19 lipca 2019 r.

6. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

7. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

8. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian

9. Konsekwencje zapisów decyzji o środowiskowych dla decyzji wymienionych w art. 72 ustawy OOŚ oraz dla decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska

10. Egzekwowanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

11. Podsumowanie i dyskusja

Cena:

2180 zł netto; 2080 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 360 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 6 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 25 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 9 października o godz. 13:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje