20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

PRAKTYCZNE ASPEKTY GOSPODARKI ODPADAMI I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W NOWYCH UWARUNKOWANIACH PRAWNYCH

Kod szkolenia: 7P5020
Miejsce: Zakopane
Data: 20 - 23 października 2020

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę ukazywania się nowych aktów prawnych.

Uczestnicy mogą przywieźć własne dokumenty (decyzje, wnioski) do analizy w trakcie szkolenia oraz zadać pytanie, które będzie omówione na szkoleniu szkolenia (pytania należy przesłać na adres szkolenia@lcds.pl nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia).

Prowadzący:

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, weryfikowania sprawozdań i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.


Program szkolenia:


Gospodarka odpadami dla nowicjuszy i praktyków - warsztaty

1. Omówienie zasad uznawania substancji za odpad zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz na podstawie wyroków sądów krajowych

2. Co jest odpadem, a co nim nie będzie - analiza przykładów podawanych przez uczestników

3. Przyporządkowanie odpadów do odpowiednich kodów - ćwiczenia

4. Odpady palne i niepalne – ćwiczenia

5. Prowadzenie ewidencji odpadów w BDO - ćwiczenia, omówienie najczęściej występujących błędów:
- możliwość prowadzenia ewidencji w formie papierowej,
- nowe wzory dokumentów ewidencyjnych,
- rola administratora głównego,
- zasady logowania,
- rodzaje kart ewidencji odpadów - kto powinien je prowadzić,
- możliwości wcześniejszego generowania KPO,
- możliwości uzupełnienia KPO po awarii systemu (wg nowelizacji ustawy o odpadach),
- odbieranie odpadów,
- ewidencja transportującego odpady,
- nowy termin przesyłania sprawozdań w gospodarce odpadami za 2019 rok.

6. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami: analiza prowadzona przez uczestników szkolenia:
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
- zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
- kompetencje organów wydających decyzje (z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych).

8. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami: skutki zmian klasyfikacji przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, wynikających z nowego rozporządzenia Rady Ministrów z września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać środowisko

9. Przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów:
- analiza rodzajów odpadów,
- uznanie odpadów za palne lub niepalne,
- operat przeciwpożarowy jako dokument ograniczający możliwości magazynowania odpadów,
- skutki wydania opinii negatywnej przez organy wykonujące kontrolę,
- zmiana zasad magazynowania odpadów w firmie - kiedy niezbędna, kiedy potrzebna,
- wyliczanie możliwości magazynowych i ich przełożenie na kwotę zabezpieczenia roszczeń,
- ćwiczenia w zakresie wyliczania zabezpieczenia roszczeń dla różnych odpadów.

9. Zmiana zasad przekazywania odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów - analiza sytuacji podawanych przez uczestników

10. Zmiana terminów magazynowania odpadów i skutki wynikające z nieterminowego przekazywania odpadów

11. Sankcje administracyjne i finansowe: kto je nakłada i na kogo są nakładane

12. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestnikówGospodarka wodno-ściekowa – praktyczne porady

1. Zakres stosowania ustawy Prawo wodne; organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami

2. Rodzaje korzystanie z wód: powszechne, zwykłe, szczególne – przykłady

3. Usługi wodne:
- obowiązki zakładów realizujących usługi wodne,
- terminy wejścia w życie obowiązków związanych z usługami wodnymi,
- wody wykorzystywane do kąpieli – kąpieliska.

4. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody:
- dla jakich ujęć wody są wyznaczane,
- kto i na jakich zasadach wyznacza strefę ochrony bezpośredniej,
- analiza zagrożeń a wyznaczenie strefy ochrony pośredniej,
- występujące braki i błędy w opracowywanych analizach zagrożeń,
- zakazy w strefie ochrony bezpośredniej i pośredniej,
- kontrola przestrzegania obowiązków i zakazów na wyznaczonych strefach i jej skutki.

5. Zakazy na terenach zagrożonych powodzią:
- magazynowanie i przetwarzanie odpadów,
- gromadzenie śniegu,
- decyzje zwalniające z zakazu,
- sankcje.

6. Legalizacja lub likwidacja urządzenia wodnego - wnioski, decyzje, opłaty 

7. Zgody wodnoprawne:
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- pozwolenia wodnoprawne: cofnięcie, uchylenie i odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego; strony w postępowaniu wodnoprawnym.

8. Kontrola gospodarowania wodami:
- organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli i zakres jej przeprowadzania,
- prowadzenie kontroli planowej,
- najczęściej stwierdzane uchybienia,
- obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych,
- analiza wypełniania obowiązków prawnych,
- monitoring wód.

9. Przygotowywanie danych do opłat za usługi wodne - omówienie na przykładach:
- ilość pobranej wody,
- ilość odprowadzanych ścieków,
- zasady określania ilości wód opadowych i roztopowych – ćwiczenia,
- weryfikowanie przedłożonych w trakcie kontroli informacji – przykłady,
- opłaty podwyższone - kiedy są nakładane i kto może je nakładać.

10. Sankcje:
- administracyjne,
- karne (wykroczenia, przestępstwa).

11. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestników

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 21 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 23 października o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje