20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

KORZYSTANIE Z WÓD I GOSPODAROWANIE WODAMI - PRAKTYCZNE PORADY

Kod szkolenia: 4LS5120
Miejsce: Warszawa
Data: 06 listopada 2020

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, firm doradczych, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia zawiera analizę zapisów prawnych w zakresie gospodarowania wodami oraz wynikających z nich obowiązków, które podlegają kontroli uprawnionych organów.

Uczestnicy mogą przywieźć własne dokumenty (decyzje, wnioski) do analizy w trakcie szkolenia oraz zadać pytanie, które będzie omówione na szkoleniu (pytania należy przesłać na adres szkolenia@lcds.pl nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia).

Program będzie na bieżąco aktualizowany w miarę ukazywania się nowych aktów prawnych.

Prowadzący:

Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, weryfikowania sprawozdań i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte także w trakcie pracy w przemyśle). Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.


Program szkolenia:


1. Definicje wynikające z Prawa Wodnego – omówienie na przykładach

2. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody:
- organy ustanawiające strefy,
- dla jakich ujęć wody są wyznaczane,
- kto i na jakich zasadach wyznacza strefę ochrony bezpośredniej,
- niezbędne informacje w analizie zagrożeń do wyznaczenia strefy pośredniej,
- występujące braki i błędy w opracowywanych analizach zagrożeń,
- skutki wyznaczenia strefy ochrony pośredniej,
- ograniczenia działalności na strefie ochrony bezpośredniej i pośredniej,
- kontrola przestrzegania obowiązków i zakazów na wyznaczonych strefach i jej skutki.

3. Rodzaje ścieków, w tym z miejsc magazynowania odpadów – warunki powstawania i zagospodarowania

4. Jakie wymagania należy spełnić przy funkcjonowaniu na terenie zagrożonym powodzią

5. Zakazy obowiązujące na terenach zagrożonych powodzią i decyzje zwalniające z zakazów

6. Prowadzenie zbierania lub przetwarzania odpadów na terenie zagrożonym powodzią:
- rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych,
- zbieranie odpadów np. w PSZOK,
- przetwarzanie odpadów w instalacji.

7. Zgody wodnoprawne:
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- pozwolenia wodnoprawne - inwestycje/działania wodne wymagające pozwolenia wodnoprawnego.

8. Legalizacja lub likwidacja urządzenia wodnego - wnioski, decyzje, opłaty

9. Zasady prowadzenia kontroli gospodarowania wodami – organy uprawnione do kontroli:
- prowadzenie kontroli planowej,
- uprawnienia przy przeprowadzaniu kontroli interwencyjnej,
- obowiązki i prawa kontrolowanego.

10. Przygotowywanie danych do opłat za usługi wodne - omówienie na przykładach:
- ilość pobranej wody,
- ilość odprowadzanych ścieków,
- wyliczanie ilości wód opadowych i roztopowych,
- weryfikowanie przedłożonych informacji w trakcie kontroli,
- opłaty podwyższone - kiedy są nakładane i kto może je nakładać.

11. Zasady zagospodarowania osadów ściekowych oraz innych odpadów powstających w wyniku uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków

12. Pytania techniczne i konsultacje indywidualne

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 6 listopada b.r., CK Golden Floor, rejestracja uczestników: godz. 9:30 - 10:00, zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje